Các bộ số trong lô đề dùng soi cầu

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm đánh đề' bắt đầu bởi Chủ Lô, 27/11/17.

Đánh lô đề online
 1. Chủ Lô New Member

  Các bộ số trong lô đề dùng soi cầu là kinh nghiệm anh em cần nắm vững khi chơi lô đề. Bộ sưu tập các bộ số trong lô đề dùng soi cầu hàng ngày bên dưới. Mời anh em cùng tham khảo.

  Các bộ số trong lô đề dùng soi cầu

  vsd.jpg

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO TỔNG.

  Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
  Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
  Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
  Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
  Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
  Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
  Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
  Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
  Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
  Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO ĐẦU.
  Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO ĐUÔI.
  Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
  Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
  Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
  Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
  Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
  Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
  Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
  Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
  Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
  Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO BỘ SỐ:
  Bộ 00: 00,55,05,50,
  Bộ 11: 11,66,16,61,
  Bộ 22: 22,77,27,72,
  Bộ 33: 33,88,38,83,
  Bộ 44: 44,99,49,94,
  Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65,
  Bộ 02: 02,20,07,70,25,52,57,75,
  Bộ 03: 03,30,08,80,35,53,58,85,
  Bộ 04: 04,40,09,90,45,54,59,95,
  Bộ 12: 12,21,17,71,26,62,67,76,
  Bộ 13: 13,31,18,81,36,63,68,86,
  Bộ 14: 14,41,19,91,46,64,69,96,
  Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87,
  Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97,
  Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98,

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO CHẠM:
  Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00
  Chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
  Chạm 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22
  –> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 0 là tất cả các số có dính 0. (Đầu 0 + đít 0)

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN CHẴN CHẴN (25 SỐ) MAX 35 NGÀY, TẦN SUẤT 8-12 NGÀY:
  00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN LẺ LẺ (25 SỐ) MAX 28 NGÀY, TẦN SUẤT 8-12 NGÀY
  11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN CHẴN LẺ (25 SỐ) MAX 31 NGÀY, TẦN SUẤT 8-12 NGÀY
  01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN LẺ CHẴN (25 SỐ) MAX 30 NGÀY, TẦN SUẤT 8-12 NGÀY
  10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN NHỎ NHỎ (25 SỐ) MAX 23 NGÀY, TẦN SUẤT 8-12 NGÀY
  00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN TO TO (25 SỐ) MAX 22 NGÀY, TẦN SUẤT 8-12 NGÀY
  55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN NHỎ TO (25 SỐ) MAX 31 NGÀY, TẦN SUẤT 8-12 NGÀY
  05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN TO NHỎ (25 SỐ) MAX 33 NGÀY, TẦN SUẤT 8-12 NGÀY
  90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN CHIA BA (34 SỐ) MAX 18 NGÀY, TẦN SUẤT 7-10 NGÀY
  00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48
  ,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN CHIA BA – DƯ 1 (33 SỐ) MAX 20 NGÀY, TẦN SUẤT 8-10 NGÀY
  01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49
  52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN CHIA BA – DƯ 2 (33 SỐ) MAX 17 NGÀY, TẦN SUẤT 8-10 NGÀY
  02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
  ,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN 0-5 (36 SỐ) MAX 20 NGÀY, TẦN SUẤT 7-10 NGÀY
  00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24
  ,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN 1-6 (36 SỐ) MAX 17 NGÀY, TẦN SUẤT 7-10 NGÀY
  11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35
  ,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN 2-7 (36 SỐ) MAX 15 NGÀY, TẦN SUẤT 7-10 NGÀY
  22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46
  ,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN 3-8 (36 SỐ) MAX 16 NGÀY, TẦN SUẤT 7-10 NGÀY
  33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57
  ,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN 4-9 (36 SỐ) MAX 16 NGÀY, TẦN SUẤT 7-12 NGÀY
  44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68
  ,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN HIỆU 0 (10 SỐ) MAX 60 NGÀY, TẦN SUẤT 18-28 NGÀY
  00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN HIỆU 1 (20 SỐ) MAX 29 NGÀY, TẦN SUẤT 9-12 NGÀY
  01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN HIỆU 2 (20 SỐ) MAX 37 NGÀY, TẦN SUẤT 10-15 NGÀY
  02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN HIỆU 3 (20 SỐ) MAX 22 NGÀY, TẦN SUẤT 9-12 NGÀY
  03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN HIỆU 4 (20 SỐ) MAX 30 NGÀY, TẦN SUẤT 9-12 NGÀY
  04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17

  CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ XẾP THEO DÀN HIỆU 5 (10 SỐ) MAX 51 NGÀY, TẦN SUẤT 15-25 NGÀY
  05,50,16,61,27,72,38,83,49,94
   

Chia sẻ trang này